Referenční stavby

Rekonstrukce ulice Pasteurovy ve Sviadnově

Objednatel: město Sviadnov

Realizace: 06-12/2020

Předmětem plnění veřejné zakázky byly stavební práce, spočívající v rekonstrukci a úpravě stávající místní komunikace ul. Pasteurovy ve Sviadnově. Délka řešeného úseku – 826 m.

Realizace stavby Metylovice – chodník, úsek 3

Objednatel: obec Metylovice

Realizace: 04-08/2020

Předmětem plnění veřejné zakázky byla stavba chodníku (bezbariérové trasy pro pěší) o délce 314 m. Chodník je umístěn v obci Metylovice, podél frekventované krajské silnice č. III/48416 Frýdlant nad Ostravicí – Metylovice – Palkovice.

Součástí stavby bylo vybudování odvodnění chodníku pomocí obrubníkových uličních vpustí, které odvádějí povrchové vody do nové dešťové kanalizace a místních vodotečí.

Komunikace, včetně prodloužení veřejných řádů IS k.ú. Pržno – lokalita Pod ústavem

Objednatel: obec Pržno

Realizace: 04-08/2020

V rámci plnění veřejné zakázky došlo k vytvoření nové místní obslužné komunikace, která bude sloužit pro dopravní obsluhu pro zástavbu rodinnými domky. Součástí bylo vybudování dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a rezervní chráničky pro optický kabel. Vedení NN již bylo provedeno.

Silniční bezpečnost u zastávky BALITA

Objednatel: obec Trojanovice

Realizace: 03-05/2020

Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce zastávkového prostoru u zastávky „Balita“ a dále vybudování přístupových cest – chodníků k těmto zastávkám. Pro bezpečné přecházení silnice byly zřízeny dva osvětlení přechody. Dešťová voda z chodníků je svedena uličními vpustěmi do dešťové kanalizace a následně do vsakovacích jam, kde je přirozeně zasakována. 

Parkoviště ul. P. Lumumby

Objednatel: statutární město Ostrava

Realizace: 09-11/2019

Veřejná zakázka se týkala realizace nových parkovacích stání a přístupových chodníků. Byla provedena dešťová kanalizace vč. vsakovacího objektu a sorpčních vpustí, vybudování nového veřejného osvětlení a terénní úpravy.

Parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín

Objednatel: město Bohumín

Realizace: 04-06/2019

Jednalo se o veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo vybudování dopravní infrastruktury nezbytné k zajištění dopravní obsluhy v podobě dvou parkovišť (parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova) pro osobní automobily v počtu 49 parkovacích míst. Stavby se realizovaly na plochách hromadného bydlení. Součástí byla realizace přilehlých chodníků, odstavné plochy na odpadní kontejnery a vybudování osvětlení parkovišť.

Chodník Rybí – Dolní

Objednatel: obec Rybí

Realizace: 06-10/2019

Předmětem veřejné zakázky byla novostavba chodníkového tělesa navazující na chodníky ve středu obce, přesněji na autobusovou zastávku „Rybí – Fojtství“, od které pokračuje ve směru na Štramberk podél silnice III/4821, až k autobusové zastávce „Rybí – u Hanzelků“ a dále ke konci zastavěného území. Šlo o plynulé navázání tělesa chodníku na již v minulosti zrealizovanou silniční obrubu s přídlažbou ze žulové kostky.

Součástí stavby byly vynucené opravy revizních šachet na stávající kanalizaci, která odvádí dešťovou vodu z povrchu komunikace, zatrubnění stávajících příkopů, opravy oplocení dotčených sousedních pozemků, palisádové zídky, zídky z faceblokových tvárnic, bezpečnostní zábradlí a vybudování nového nasvětlení přechodu pro chodce chodníkového tělesa navazujícího na chodníky ve středu obce.

Délka I.etapy SO 101 je 253,5 m. Délka II.etapy SO 102 je 374,9 m.

Komplexní řešení zeleně – lokalita mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr. M. Tyrše

Objednatel: město Hlučín

Realizace: 05-11/2018

Předmětem veřejné zakázky byla úprava lokality mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr. M. Tyrše. Projekt řešil úpravu stávajících a vybudování nových komunikací pro pěší, nové veřejné osvětlení, výsadbu stromů a keřů, umístění nového mětského mobiliáře a vybudování dětského hřiště.

Parkoviště u hřbitova v Butovicích

Objednatel: město Studénka

realizace: 08-10/2018

Projekt řešil výstavbu nového parkoviště s rozšířením stávající komunikace, jejich odvodnění a výstavbu veřejného osvětlení.

Parkoviště za budovou MÚ Kopřivnice

Objednatel: ALPINE Bau CZ a.s.

Realizace: 10-12/2017

Jednalo se o odstranění stávající zpevněné plochy a výstavbu nového parkoviště včetně jeho odvodnění.

SPZ Mošnov – autobusové zastávky Mobis, Behr

Objednatel: statutární město Ostrava

Realizace: 09-11/2017

Projekt řešil vybudování nových autobusových zálivů včetně přístupových chodníků, autobusových přístřešků a nasvětlení přechodů.

Chodníkové těleso k mateřské škole, včetně lávky přes vodní tok

Objednatel: obec Lichnov

Realizace: 05-08/2017

Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce stávající lávky, vybudování betonových podpěr a osazení lávky přes vodní tok. Dále vybudování chodníkového tělesa k mateřské škole, včetně odvodnění komunikace acodrainy a zřízení přechodu pro chodce s osazením sloupů veřejného osvětlení.

Rekonstrukce ulice Cihelní

Objednatel: Město Hlučín

Realizace: 10/2016 – 03/2017

Jednalo se o celkovou rekonstrukci ulice Cihelní, kde byla vybudována nová dešťová kanalizace zaústěná do vsakovacího tělesa. Součástí projektu bylo rovněž odtěžení stávající konstrukce vozovky, která byla nahrazena novou konstrukcí s asfaltovým povrchem. Vozovka je oboustranně lemována žulovými obrubami a zpevněnou plochou z žulových kostek.

Vybudování dopravního hřiště v zahradě MŠ F. Formana 13, Ostrava – Dubina

Objednatel: Městský obvod Ostrava-Jih

Realizace: 04/2016

Projekt řešil stavbu dětského dopravního hřiště na zahradě stávající mateřské školy F. Formana. Zahrada byla tvořena travnatou plochou, na které se nacházelo několik pískovišť a dalších konstrukcí pro venkovní aktivity dětí.

Nově postavené dopravní hřiště je novostavbou chodníkových ploch simulujících pozemní komunikace (vozovku a chodníky). „Chodníky“ jsou tvořeny přírodní zámkovou dlažbou, „vozovka“ červenou zámkovou dlažbou. Dopravní hřiště obsahuje 6 křižovatek, z toho jednu okružní, 7 přechodů pro chodce a 2 místa pro přecházení. Svislé dopravní značení je provedeno ve zmenšených formátech na zinkových sloupcích, vodorovné dopravní značení je provedeno silniční barvou. Součástí stavby je umělý pahorek se schodištěm.

Účelem dopravního hřiště je praktická dopravní výchova dětí v předškolním věku a vyzkoušení si teoretických znalostí ze třídy v bezpečném „silničním provozu“. Účelem umělého pahorku je zachování původního herního prvku v zahradě MŠ pro letní i zimní aktivity dětí a využití přebytečné zeminy.

Fryčovice, náves – obnova centra obce

Objednatel: EUROVIA CS a.s.

Realizace: 03-06/2015

Předmětem zakázky byly stavební úpravy centra obce – vybudování nových zpevněných ploch (chodníky pro pěší a parkovací stání – povrch dlážděný i asfaltový), pouliční osvětlení, nová vodovodní přípojka pro odběr vody v době prodejních akcí, dešťová kanalizace (v místech výstavby nových zpevněných ploch). Součástí byly rovněž sadové úpravy (osetí trávníků a výsadba stromů) a odstranění stávajícího oplocení hřiště a vybudování nového.

Firma SEMITA – DS s.r.o. se podílela na výstavbě chodníkových těles a parkovacích stání (pokládka dlažby, betonových obrub a palisád).